มั่นใจคุณภาพ ความปลอดภัย 100%

ฟินเต้ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตภายใต้โรงงานอันดับ ของประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตระดับโลกมากมาย จึงวางใจได้ในเรื่องของกรรมวิธีและเทคโนโลยีทันสมัย
ฟินเต้ ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตฐานการผลิตระดับโลก ISO9001 GMP

แบรนด์ “ฟินเต้” กับเครื่องหมายคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

 • ผ่านมาตรฐานการผลิตระดับสากล GMP
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล HACCP
 • ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001
 • ผ่านการรับรอง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • รางวัลธุรกิจดีเด่น

GMP (Good Manufacturing Practice)

คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อการบริโภค ครอบคลุมหลัก 6 ประการคือ

 • สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต
 • เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต
 • การควบคุมกระบวนการผลิต
 • การสุขาภิบาล
 • การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
 • บุคลากร

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) คือ ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต เป็นมาตรฐานกรผลิตที่มีมาตรฐานการป้องกันอันตรายที่มีผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคอาหาร
ISO 9001:2008

 • (ระบบบริหารคุณภาพ/Quality Management System) เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร เป็นระบบบริหารประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานที่มีความมุ่งหมายที่จะให้ระบบคุณภาพเท่าเทียมกันระหว่างองค์กรต่างๆและประเทศต่างๆ

อย. คือ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration) ทำหน้าที่ในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่มักจะหมายถึง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง) โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย

อาหารฮาลาล (Halal Food) คือ อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ โดยกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด ตลอด “สายโซ่การผลิต” จะต้องถูกตามบัญญัติศาสนาอิสลาม โดยปราศจากสิ่งต้องห้าม(ฮารอม) และมีคุณค่าทางอาหาร (ตอยยิบ) อาทิ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ สารปรุงแต่ง สารพิษ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ เป็นต้น

 • เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี ถูกสุขอนามัย มีคุณค่าอาหาร เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ